onsdag den 13. april 2016

Ny metode til at bestemme fødevarers indhold af uorganisk arsen


En ny europæisk metode til at analysere fødevarers indhold af uorganisk arsen er udviklet på DTU Fødevareinstituttet. Uorganisk arsen er ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO, kræftfremkaldende, og præcise målinger er nødvendige for at tjekke, om mængden af stoffet i forskellige fødevarer holder sig under de europæiske grænseværdier, der er sat for at beskytte forbrugere.Uorganisk arsen er et stof, som forekommer naturligt i jord, vand og visse fødevarer. Hovedkilderne i den danske kost er ris og risprodukter.

Ifølge WHO er uorganisk arsen kræftfremkaldende, og i 2009 vurderede den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, at stoffet er giftigt i lavere doser end tidligere beregnet. I 2015 fastsatte EU grænseværdier for uorganisk arsen i ris og risprodukter. Samme år udsendte EU også en henstilling til medlemslandene om at øge overvågningen af uorganisk arsen i fødevarer for at få et forbedret datagrundlag til risikovurdering af indtaget.

Metode bestemmer det sundhedsskadelige uorganiske arsen
I et projekt under den europæiske standardiseringsorganisation, CEN, har en gruppe forskere på DTU Fødevareinstituttet udarbejdet en ny analysemetode til specifikt at bestemme indholdet af uorganisk arsen i fødevarer.

Tidligere metoder har målt fødevarers totale indhold af arsen, men bruges disse data i risikovurderinger for indtaget af uorganisk arsen fra forskellige fødevarer, bliver risikoen ofte fejlvurderet.

Den nye metode er blevet testet og verificeret af 15 europæiske og amerikanske laboratorier, og er nu godkendt som den europæiske analysestandard for måling af uorganisk arsen i fødevarer.

Indsamling af nye europæiske data
EFSA indsamler løbende data fra EU's medlemsstater om fødevarers indhold af kemiske forureninger – deriblandt uorganisk arsen. Efterhånden som medlemsstaterne begynder at rapportere resultater fra prøver, der er analyseret med den nye standard, vil EFSA kunne skabe et mere retvisende billede af det faktiske indhold af uorganisk arsen i Europas fødevarer. Den viden vil kunne bruges til at styrke EFSA's risikovurderinger på området.

Læs mere her

tags: euro, 2009, Europa, EU, kemi, overvågning, DTU, organisation, stemmer,

Ingen kommentarer:

Send en kommentar